top
date
code

Trình bày phiếu lúc tính tiền

*Một vài sản phẩm nằm ngoài chương trình ưu đãi. Chi tiết xin liên hệ nhân viên cửa hàng
*Phiếu giảm giá này không được kết hợp với các chương trình ưu đãi khác.
*Dịch vụ này có thể được ngừng lại mà không báo trước.
*Việc giải thích chính thức của dịch vụ ưu đãi thuộc về các cửa hàng.

map01

map02